ENTRECOMP: Program na rzecz Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw

Celem tej konkretnej inicjatywy jest zarządzanie i łączenie odpowiednich interesariuszy w kilku krajach, skupiając się na testowaniu funkcji, jaką ramy mogą pełnić jako katalizator i narzędzie w wysiłkach na rzecz wspierania umiejętności przedsiębiorczych młodzieży i obywateli. Dla prawidłowego wdrożenia programu niezbędne jest wsparcie władz publicznych, instytucji edukacyjnych i sektora prywatnego w wykorzystaniu wyników EntreComp.

Mając na celu wykorzystanie systemu EntreComp do celów związanych z przedsiębiorczością, niniejsze zaproszenie może wspierać rozwój kompetencji w zakresie przedsiębiorczości w Europie poprzez perspektywę uczenia się przez całe życie. W projekcie wezmą udział ważni interesariusze i podmioty z różnych sektorów.

Propozycje składane w ramach niniejszego zaproszenia będą miały na celu wspieranie holistycznego podejścia do rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem systemu EntreComp. Zaproszenie ma na celu wspieranie innowacji oraz nowych i nowoczesnych podejść do rozwoju kompetencji w zakresie przedsiębiorczości w różnych środowiskach edukacyjnych, zaangażowanie ważnych interesariuszy, w szczególności pracodawców z sektora prywatnego, publicznego i trzeciego. Celem jest również zachęcanie do reagowania na zmieniający się charakter rynku pracy oraz kształcenia i szkolenia w związku z technologią cyfrową.

Silne zaplecze IED w zakresie przedsiębiorczości oraz nasze doświadczenie w realizacji projektów unijnych sprawiają, że jesteśmy najlepszym partnerem dla tej inicjatywy. Dzięki realizacji ponad 100 projektów unijnych dotyczących przedsiębiorczości, z których jeden to EYE-Erasmus dla młodych przedsiębiorców w ramach programu COSME, możemy promować ducha przedsiębiorczości, wspierać rozwój umiejętności przedsiębiorczych wśród młodych ludzi i pomagać w prowadzeniu społeczności na wyższy poziom poprzez innowacje.

Nasz zespół ekspertów zarządzających projektami jest w stanie stworzyć najlepsze materiały szkoleniowe, które będą potrzebne w tym naborze, jak również włączyć system EntreComp w taki sposób, aby pomóc każdemu zainteresowanemu, potencjalnemu interesariuszowi, zdobyć doświadczenie i potencjał lub rzeczywistą poprawę.

Kategorie: Fundusze europejskie,