Podręcznik dobrych praktyk w zakresie innowacji w miejscu pracy online".

W ramach projektu INNovaSouth, JO Consulting i Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości opracowały "Podręcznik Online Dobrych Praktyk w zakresie Innowacji w Miejscu Pracy". Podręcznik Online jest użytecznym narzędziem dla tych MŚP, które potrzebują praktycznych porad na temat możliwych działań innowacyjnych do wdrożenia w swoich firmach w celu poprawy procesów organizacyjnych i zwiększenia konkurencyjności. Pozwala on południowoeuropejskim MŚP na znalezienie prostych, natychmiastowych i innowacyjnych rozwiązań w celu zwiększenia motywacji i wydajności pracowników, co ostatecznie przełoży się na wartość dodaną dla firmy i większe korzyści dla przedsiębiorców.

Unia europejska

Model Dobrych Praktyk w zakresie Workplace Innovation jest egzemplifikowany poprzez podręcznik online, który ilustruje cztery główne filary, tak jak zostały one zdefiniowane w "Przewodniku po Workplace Innovation" opublikowanym przez European Workplace Innovation Network w 2016 roku:

  • Filar 1. Miejsca pracy i zespoły, który koncentruje się na innowacyjnym podejściu poprzez wykorzystanie miękkich umiejętności pracowników i pracodawców oraz poprzez tworzenie silnych relacji i przestrzeni do ekspresji.Filar 2. Struktury organizacyjne, zarządzanie i procedury, który obejmuje innowacje administracyjne i menedżerskie.Filar 3. Doskonalenie i innowacje napędzane przez pracowników: tworzenie okazji do refleksji i doskonalenia, co obejmuje szkolenia, coaching i działania związane z uczeniem się przez całe życie.Filar 4. Współtworzone przywództwo i struktura pozioma: słuchanie głosu pracowników, które koncentruje się na oddaniu głosu i odpowiedzialności pracownikom, poprzez dzielenie się wizją firmy, poprawę komunikacji i procedury oceny.

Korzyści płynące z wdrożenia praktyk innowacyjnych w miejscu pracy dla firm i MŚP są różnorodne, wśród nich najważniejsze to:

  • Poprawa produktywności i efektywności firmy.Promocja ogólnej innowacyjności firmy w zakresie rozwoju produktów / usług. Poprawa samopoczucia pracowników i ich równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Poprawa wyników finansowych firmy. Poprawa odporności firmy i pracowników, umożliwiająca szybsze dostosowanie się do wyzwań ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.

W tym celu w pierwszych miesiącach 2020 r. zostanie ogłoszone zaproszenie do składania wniosków, w ramach którego sycylijskie i tesalskie MŚP otrzymają bony o wartości 8 000 euro do wydania na działania związane z innowacjami w miejscu pracy, towary, narzędzia i najlepsze praktyki, aby zachęcić i zmotywować lokalne MŚP do skutecznego przyjęcia tych rozwiązań w swoich organizacjach i zwiększenia ich konkurencyjności.

Kategorie: Fundusze europejskie,