Wsparcie dla rolników w ramach PROW 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 umożliwia staranie się o dotacje w ramach określonych celów przez rolników i agroprzedsiębiorców. Ramy czasowe dla składania poprawnych wniosków są następujące:

Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych – I kwartał 2017

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne – I kwartał 2017

„Modernizacja gospodarstw rolnych” obszar a, b, c – I kwartał 2017

Inwestycje w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach Natura 2000 – I kwartał 2017

Premie dla młodych rolników – II kwartał 2017

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – I kwartał 2017

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych nabór – zakłady przetwórcze – I kwartał 2017

Restrukturyzacja

Jednym z najważniejszych celów PROW jest wspieranie restrukturyzacji rolnictwa, co w praktyce oznacza zwiększenie konkurencyjności gospodarstwa, zwiększenie jego wartości gospodarczej, jak również zmianę profilu działalności. Pomoc może dotyczyć bezpośrednio produkcji lub procesu sprzedaży towarów. Premię w ramach tego celu można uzyskać tylko raz w jednej perspektywie budżetowej. Udzielana jest ona konkretnej osobie prowadzącej działalność gospodarczą. W przypadku małżeństw pieniądze może otrzymać tylko jedna osoba, a pieniądze należą się tylko raz na jedno gospodarstwo rolne definiowane jako ziemia wykorzystywana w jego prowadzeniu. Maksymalna kwota wsparcia to 60.000 złotych.

Fundusze dla gospodarstw

Premie dla młodych rolników

Kolejnym celem jest wspieranie młodych rolników rozpoczynających działalność gospodarczą. Są to osoby do 40 roku życia, które po raz pierwszy będą prowadziły własne gospodarstwo. Wymaga się, by były już trakcie organizowania gospodarstwa i by był to proces, który został rozpoczęty nie prędzej niż na 18 miesięcy przed złożeniem wniosku. Podobnie jak w poprzednim przypadku, premia może być udzielona tylko raz i na jego gospodarstwo, a jej maksymalna wysokość to 100.000 złotych.

Rozpoczęcie działalności

Ostatnim z podejmowanych tutaj celów jest rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Wnioski będzie przyjmowała ARiMR. Celem ogólnym programu jest zwiększenie dywersyfikacji działalności gospodarczej odbywającej się na terenach wiejskich. Dotowane będą projekty innowacyjne realizowane zwłaszcza przez osoby zamieszkujące powiaty o wysokiej stopie bezrobocia oraz tworzące nowe miejsca pracy. Maksymalna kwota dofinansowania w tych projektach może osiągnąć nawet 100.00 złotych.

Kategorie: Projekty krajowe,