Innowacyjne strategie równowagi między pracą a życiem prywatnym ułatwiające godzenie obowiązków zawodowych i opiekuńczych (EaSI - OŚ PROGRESS)

Innowacje społeczne promowane w ramach programu EaSI mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów społecznych - na przykład niedostatecznej reprezentacji kobiet w miejscu pracy - poprzez zapewnienie lepszych i innowacyjnych rozwiązań w odpowiedzi na rozpoznane potrzeby społeczne, przy czym konkretnym celem końcowym jest osiągnięcie lepszych wyników społecznych.

Program EaSI ma na celu:

  1. zwrócenie szczególnej uwagi na grupy znajdujące się w trudnej sytuacji; promowanie równości kobiet i mężczyzn, zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną; promowanie wysokiego poziomu innowacyjnego, wysokiej jakości i trwałego zatrudnienia, zagwarantowanie odpowiedniej i godnej ochrony socjalnej, zwalczanie długotrwałego bezrobocia oraz zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego.

To konkretne zaproszenie zawiera opis kilku różnych działań, które mogą być finansowane, takich jak dostęp do placówek opieki nad dziećmi/opieki pozaszkolnej w miejscu pracy; rozwój lokalnych placówek opieki nad dziećmi/opieki długoterminowej dla grup przedsiębiorstw w tym samym obszarze; dostęp do innowacyjnych udogodnień w miejscu pracy umożliwiających karmienie piersią; dostosowanie czasu pracy do potrzeb obojga pracujących rodziców - mężczyzn i kobiet itp.

Oczekiwane produkty/rezultaty:

  • Przetestowane, opracowane i wdrożone innowacyjne strategie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym w miejscu pracy, mające na celu ułatwienie godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz wspieranie lepszego podziału obowiązków związanych z opieką między kobiety i mężczyzn, a tym samym zachęcanie kobiet do większego udziału w rynku pracy. Zwiększenie korzystania z urlopów rodzinnych i elastycznej organizacji pracy przez mężczyzn, zachęcając do bardziej zrównoważonego podziału obowiązków związanych z opieką, co pomoże kobietom w ponownym wejściu na rynek pracy lub zapobiegnie ich wypadnięciu z rynku pracy. Zmiana kultury miejsca pracy i eliminacja stereotypów związanych z płcią, które postrzegają kobiety jako dźwigające ciężar obowiązków opiekuńczych, a mężczyzn jako żywicieli rodziny. Zwiększenie innowacyjnego udziału kobiet w rynku pracy dzięki lepszej równowadze między życiem zawodowym a prywatnym, co prowadzi do większej produktywności pracowników.

iED wdrożył kilka innowacyjnych projektów na rzecz równości płci, zwłaszcza w celu wsparcia kobiet w zdobywaniu wiedzy niezbędnej do doskonałości na rynku pracy i zwiększenia ich umiejętności, a jednocześnie w celu stworzenia ścieżek do równości w miejscu pracy.

Projekty takie jak "Równość płci i przedsiębiorczość dla wszystkich", "Społeczna przedsiębiorczość kobiet: A path to equality" i inne, które można znaleźć tutaj.

Jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem wniosku w ramach tego zaproszenia, prosimy o kontakt z nami w celu omówienia dostępnych opcji.

HARMONOGRAM

Termin składania wniosków: 18 kwietnia 2018 r.

Orientacyjny czas trwania całego projektu powinien wynosić od 24 do 36 miesięcy.

Dostępny budżet

Budżet przeznaczony na współfinansowanie przez UE projektów w ramach niniejszego zaproszenia szacuje się na 10 000 000 EUR. Komisja oczekuje, że sfinansuje 5-7 wniosków.

Kwalifikowalność wnioskodawców

a) Miejsce prowadzenia działalności

Innowacyjne podmioty prawne posiadające właściwą siedzibę i zarejestrowane w następujących krajach kwalifikują się jako wnioskodawcy główni i współwnioskodawcy:

  1. Państwa członkowskie UE; Islandia i Norwegia zgodnie z Porozumieniem EOG; Albania, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Czarnogóra, Serbia i Turcja.

b) Rodzaj podmiotów

Główny wnioskodawca musi być organem publicznym (np. władze krajowe, regionalne i lokalne, służby zatrudnienia).

Współwnioskodawcy muszą być organami publicznymi, podmiotami prywatnymi nastawionymi na zysk lub nienastawionymi na zysk.

c) Konsorcja

Kategorie: Fundusze europejskie,