Dialog na temat społeczeństwa obywatelskiego między UE a Turcją

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczy w realizacji projektu "Entrepreneurial Development with European Dimension" w ramach programu Civil Society Dialogue between EU and Turkey - IV Enterprise and Industrial Policy Grant Scheme.

Głównym celem projektu jest nawiązanie silnych więzi i współpracy na wysokim poziomie pomiędzy społeczeństwem obywatelskim w Turcji i państwach członkowskich UE poprzez dialog obywatelski w obszarze polityki przedsiębiorczości i przemysłu, gdzie dialog obywatelski jest szczególnie cenny dla pomyślnego przystąpienia Turcji do UE.

Głównymi obszarami priorytetowymi projektu jest zwiększenie świadomości w zakresie możliwości i wyzwań związanych z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem na poziomie lokalnym oraz promowanie rozwoju umiejętności komercjalizacji produktów kulturalnych i lokalnych.

Oczekiwane rezultaty projektu to:

  • Zwiększenie świadomości i potencjału związanego z przedsiębiorczością, budowaniem marki, znakami towarowymi, produktami lokalnymi i oznaczeniami geograficznymi;
  • Identyfikowanie i promowanie najlepszych praktyk w zakresie uczenia się przedsiębiorczości w UE i Turcji w celu stworzenia bardziej przyjaznego przedsiębiorcom środowiska biznesowego i rozwoju umiejętności;
  • Tworzenie trwałej współpracy między organizacjami z Turcji i innych krajów europejskich;
  • Stworzenie sieci, w ramach której organizacje z Turcji i krajów UE będą mogły w przyszłości współpracować w zakresie polityki przedsiębiorczości i polityki przemysłowej.

Podczas spotkania inaugurującego projekt, które odbyło się w Aydin w Turcji w dniach 22-25 marca 2016 r., partnerzy projektu skoordynowali swoje przyszłe działania zmierzające do osiągnięcia celów i oczekiwanych rezultatów projektu.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości przekaże do Turcji know-how i konkretne metodologie dotyczące promocji lokalnych produktów/usług oraz zorganizuje i przeprowadzi kilka wydarzeń w celu podniesienia świadomości interesariuszy na temat projektu i jego rezultatów.

Kategorie: Fundusze europejskie,